صادرات و توسعه بازار صادرات و توسعه بازار یکی از پایه های رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه توجه به توسعه صادرات است. هیچ کشوری در دنیا نمی تواند خود را از صدور کالا بی نیاز بداند، چرا که دوران اقتصاد بسته سپری شده است و صادرات از جهات گوناگون می تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی شود. شرکت های بازرگانی بعنوان متولی امور تجای داخلی و خارجی، می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. واردات کالاهای مورد نیاز واردات کالاهای مورد نیاز در مراحل انتقال توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی دارد. از همین رو در تلاش هستیم تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را بصورت مستمر رصد نموده و نیازهای صنایع کشور را تامین کنیم. تولید بدون کارخانه تولید بدون کارخانه در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید، واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد. رویکرد ما، تولید بدون کارخانه و توزیع محصولات تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. کسب اطلاعات
رفتن به بالا